อาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

 อ.สาธิต บุญน้อม

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ : คุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำและการประเมินสิ่งแวดล้อม การจัดการดินพื้นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบอควาโปนิกส์
Email: boonnom_s@silpakorn.edu

อ.ดร.ภวพล คงชุม

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุศาสตร์สัตวน้ำ
Email: kongchum_p@silpakorn.edu

อ.ชนม์ ภู่สุวรรณ

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ : นิเวศวิทยาทางทะเล ชีววิทยาทางทะเล การรับรู้ระยะไกลและภูมิสารสนเทศ
Email: poosuwan_c@silpakorn.edu

อ.ดร.สมฤดี ศิลาฤดี

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ : โรคสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ และการเพาะสัตว์น้ำ
Email: silarudee_s@silpakorn.edu

ผศ.ดร.อนวัช บุญญภักดี

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ : ชีววิทยาด้านการประมง และชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงปูทะเล
Email: boonyapakdee_a@silpakorn.edu

อ.คุณาดล ศิลาฤดี

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และปลาสวยงาม
Email: silarudee_k@silpakorn.edu

ผศ.ดร.แก้วตา ลิ้มเฮง

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ : โรคสัตว์น้ำ โรคกุ้งและการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้ง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email: limhang_k@silpakorn.edu

อ.ศิรินทร์นภา พุ่มแจ้

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ : วิทยาเนื้อเยื่อ และพิษวิทยาทางน้ำ
Email: poomjae_s@silpakorn.edu

ผศ.ดร.เสาวภา เขียนงาม

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ : จุลชีววิทยาการเกษตร สุขอนามัยอาหาร
Email: khianngam_s@silpakorn.edu

ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ : ชีววิทยาปลา การจัดการคุณภาพดินและน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Email: kunlapapuk_s@silpakorn.edu

อ.สรณฐ โชตินิพัทธ์

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ : ชีววิทยาทางทะเล และปรสิตสัตว์น้ำ
Email: chotnipat_s@silpakorn.edu


ฝ่ายสนับสนุน

สำนักงานคณบดี

งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร