ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อาคารบริหาร (ชั้น 4) ประกอบด้วย

  • ห้องทำงานคณบดี
  • ห้องทำงานรองคณบดี
  • ห้องทำงานเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหาร

อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย

  • ห้องทำงานอาจารย์ประจำ
  • ห้องทำงานนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
  • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ห้องประชุม
  • ห้องเรียน

ติดต่อสำนักงาน

งานสารบรรณ

โทรศัพท์ : 0 3289 9686 ต่อ 311004


งานบริการการศึกษา

โทรศัพท์ : 0 3289 9686 ต่อ 311005


งานพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ : 0 3289 9686 ต่อ 311010


งานสหกิจศึกษา

โทรศัพท์ : 0 3289 9686 ต่อ 311005


งานแผน

โทรศัพท์ : 0 3289 9686 ต่อ 311007


งานประกันคุณภาพ

โทรศัพท์ :0 3289 9686 ต่อ 311012


งานพัสดุ

โทรศัพท์ : 0 3289 9686 ต่อ 311003


เบอร์ตรง/โทรสาร :

0 3259 4037, 0 3259 4038

ที่อยู่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่ 1 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 032 594 037032 594 038


Fisheries Science Program, Faculty of Animal Science and Agricultural Technology,

Silpakorn University

1 Moo 3, Sampraya,  Cha-am, Phetchaburi, Thailand

Phone/Fax  032 594 037032 594 038

Line official
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

QR code ของ Line official หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมง