ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนวัช บุญญภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนวัช บุญญภักดี

Asst. Prof. Anawat Boonyapakdee, Ph.D.

สถานที่ติดต่อ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 032-594037, 032 899 686 ต่อ 311045
อีเมล Boonyapakdee_a@silpakorn.edu

การศึกษา

 • Ph.D. (Aquaculture and Aquatic Resources Management) Asian Institute of Technology
  (2021)
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษา พ.ศ. 2542
  (ปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วาริชศาสตร์
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จบการศึกษา พ.ศ. 2539
  (ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา การประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

สาขาการวิจัยที่สนใจ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งานวิจัยด้านปูม้าและปูทะเล การใช้โพรไบโอติกในการเลี้ยงสัตว์น้ำ

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • การขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน (แหล่งทุน : วช., ผู้ร่วมโครงการ)
 • การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารปูม้าชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์  การวิจัยเรื่องกิจกรรมซั้งบ้านปลาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งและการมีส่วนร่วมของชุมอย่างยั่งยืน (แหล่งทุน : วช., ผู้วิจัย)
 • การศึกษาการเสริมชนิดของของน้ำตาลในเหยื่อล่อต่อประสิทธิภาพการล่อจับปูม้าด้วยลอบพับ
  (แหล่งทุนวิจัย คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
  การสะสมไมโครพลาสติกในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดในชายฝั่งทะเลประเทศไทย (แหล่งทุนวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร)

ผลงานวิจัย

 • Marine Biotechnology (2000) genetic diversity and species diagnostic markers of MUD crabs (Genus Scylla) in Eastern Thailand determined by RAPD analysis.
 • The study of Chitin-Chitosan application from black tiger shrimp’s carapaces (Penaeus monodon)     and shells of pomancea insularrus for increasing growth rate in cyprinus carpio linn. Symposium  onThemoterance in Domestic Animals
 • The Comparison of Investment and Product in Tilapia Farm with Vannamei Shrimp Culture by
 • Chicken Dung and Chicken Dung plus Rice Bran Feeding Journal of Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University (ASAT e-Journal ISSN 1906-7976  year 1/3)  (ASAT e-Journal ISSN 1906-7976  year 1/3)
 • อนวัช บุญญภักดี, ชาญวิทย์, พานิชเจริญ, ปฏิพัทธ อําไพ 2554. การศึกษาปัจจัยแสงที่มีผลต่อการฟักไข่ปลาการ์ตูนเพอคูล่า . วารสารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 หมู่ 3 ต. สามพระยา อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี 76120สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.2554
 • Boonyapakdee A. & Chumchomchai  P. “Study on hatching rate of Artemia fanciscana cysts in different sources of saline ,The 3Th International conference on suitable animal agriculture for developing countries (SADDC 2011) 26-29 July 2011 Nakorn Rachasima Thailand
 • Manatrinon ,s., Thonglor, O-U.& Boonyapakdee A. Morphological variation of Donax spp. From five beaches in Prachuapkhirikan, Thailand .  (SADDC 2011) 26-29 July 2011 Nakorn Rachasima Thailand
 • Manatrinon, S., Thonglor O., Boonyapakdee A. 2012 . Genetic and morphological variation in three populations of Donax spp. In the gulf of Thailand. Thai journal of Genetics Vol. 5 No 1.
 • A. Boonyapakdee*, Y. Pootangon, V. Laudadio and V. Tufarelli. 2014.  Astaxanthin extraction from golden apple snail (Pomacea canaliculata) eggs to enhance colours in fancy carp (Cyprinus carpio) Journal of Applied Animal Research, http://dx.doi.org/10.1080/09712119.2014.963102
 • Boonyapakdee, A. and Bhujel, R.C. 2019.  Effects of Nursing Methods, Astaxanthin Supplementation and Water Quality on the Survival of Blue Swimming Crablets (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) Aquaculture Studies, 19(1), 45-56. http://doi.org/10.4194/2618-6381-v19_1_05

วิดีโอเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องปูม้า