การรับเข้าศึกษา

การรับเข้าศึกษา 2 วิธี ประกอบด้วย
1. ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System)
2. การรับตรงโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

รอบที่ 1

การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รอบที่ 2

การรับแบบโควตา (Quata)

รอบที่ 3

การรับตรงร่วมกัน (Admission)

รอบที่ 4

การรับตรงแบบอิสระ (Direct Admission)

หมายเหตุ : ปฏิทิน TCAT 2565 ตาม QR code

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรทางน้ำ สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

ข่าว & กิจกรรม & ทุนการศึกษา

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

[video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2021/11/อนาวิล-พนักงานวิจัย-บ.-CP-เลี้ยงกุ้ง.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2021/11/สุวภัทร-พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ-บ.เอเชี่ยนฟีด.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2021/11/ปฏิพัทธ์-ธุรกิจปลาสวยงาม.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2021/11/จิรายศ-นักวิชาการอนุบาลกุ้ง-ปิดเสียง.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2021/11/QC.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2021/11/QA.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2021/11/กนิษฐา-ตรวจสุขภาพกุ้งกุ้ง.mp4" /]

6
รู้จักเว็บนี้ได้อย่างไร ?