TCAS67 รอบ 2 โควต้า (Quota)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดรับสมัครวันที่  20 ก.พ.- 10 มี.ค. 67

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรทางน้ำ สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

ข่าว & กิจกรรม & ทุนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 15-16 ก.พ. 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้ส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ปี 3 เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 9 @ ม.อ.ปัตตานี สาขาประมง ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 1) นายธนาวุฒิ นาคเขียว ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย ระดับดี 2) นายธนากร เอกวัตร ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดี 3) น.ส.กฤษณา สังสาหร่าย ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น หลักสูตรฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 3 คน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2567 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจาปีการศึกษา 2567 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2 Click Download

รางวัล

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 15-16 ก.พ. 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้ส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ปี 3 เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 9 @ ม.อ.ปัตตานี สาขาประมง ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 1) นายธนาวุฒิ นาคเขียว ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย ระดับดี 2) นายธนากร เอกวัตร ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดี 3) น.ส.กฤษณา สังสาหร่าย ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น หลักสูตรฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 3 คน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์ เนื่องในอากาสได้รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

ขขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์ เนื่องในอากาสได้รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 12 ตุลาคม 2566 "80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร”

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง และนักวิชาการประมง

ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “โครงการวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” จากคณะผู้วิจัยโครงการวิจัย เรื่อง “การขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน” โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัย  คือ อ.ดร. ภวพล คงชุม คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย  ผศ.ดร.อนวัช บุญญภักดี ผศ.ดร. สาวิกา กัลปพฤกษ์ อ.สรณฐ โชตินิพัทธ์ คุณพัชรินทร์ สายพัฒนะ โดยสำนักงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดโครงการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ดีเด่น (Research, Innovation and Creativity : RIC DAY ) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพออกสู่วงวิชาการ อย่างกว้างขวางและทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี  ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566...

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิโชค บัวเหม และนายกฤติน สีสาวัน

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิโชค บัวเหม และนายกฤติน สีสาวัน นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ได้รับเกียรติบัตร เป็นนักศึกษาดีเด่น ในโครงการอัตลักษณา ภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 17 ใน วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้ามาร์เกตวิลเลจ หัวหิน

8
รู้จักเว็บนี้ได้อย่างไร ?