TCAS67 รอบ 1 Portfolio (ช่วงที่ 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรทางน้ำ สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

ข่าว & กิจกรรม & ทุนการศึกษา

ปฏิทินการรับนักศึกษา SU-TCAS67

ปฏิทินการรับนักศึกษา SU-TCAS67 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียนรู้การขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางสัตว์น้ำและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

เรียนรู้การขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางสัตว์น้ำและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า รายวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฯ มีการฝึกทักษะของนักศึกษา เรียนรู้ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางประมง พร้อมทั้งเรียนรู้การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าทางด้านจุลชีววิทยา

บริษัทอีเอสวี วิจัยและพัฒนา จำกัด ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยที่ให้ทุนสนับสนุนกับอาจารย์ในหลักสูตรฯ

บริษัทอีเอสวี วิจัยและพัฒนา จำกัด ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยที่ให้ทุนสนับสนุนกับอาจารย์ในหลักสูตรฯ 1) คุณสมเกียรติ เวชการ (ผู้อำนวยการสายงานวิจัยและพัฒนา) 2) คุณโสพิศ วิชาคุณ (หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์ใหม่) 3) คุณพอพรรณ แผ่วตะคุ (นักวิจัย) 4) คุณกันตภูมิ บุญประเสริฐโพธิ์ (ฝ่ายจัดซื้อ) เดินทางมาดูความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ ที่ให้ทุนสนับสนุน  โดยมีหัวหน้าโครงการ คือ ผศ.ดร.แก้วตา ลิ้มเฮง ผู้ร่วมวิจัย อ.สาธิต บุญน้อม และ ผศ.ดร.เสาวภา เขียนงาม อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร เพชรบุรี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติของคณะฯ และส่วนของฟาร์มสัตว์น้ำที่เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ประมง ปี2566

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ประมง ปี2566 พี่ๆ ปี 3 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องประมง ทั้งน้องปี 1-2 และพี่ปี 4 เข้าร่วมทำกิจกรรม สร้างความรู้จักกัน เล่นเกมส์ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมดีๆ ของนักศึกษา ขอบคุณทุกๆ คน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม   วิทยาศาสตรการประมง @ศิลปากร

รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง และนักวิชาการประมง

ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “โครงการวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” จากคณะผู้วิจัยโครงการวิจัย เรื่อง “การขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน” โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัย  คือ อ.ดร. ภวพล คงชุม คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย  ผศ.ดร.อนวัช บุญญภักดี ผศ.ดร. สาวิกา กัลปพฤกษ์ อ.สรณฐ โชตินิพัทธ์ คุณพัชรินทร์ สายพัฒนะ โดยสำนักงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดโครงการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ดีเด่น (Research, Innovation and Creativity : RIC DAY ) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพออกสู่วงวิชาการ อย่างกว้างขวางและทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี  ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566...

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิโชค บัวเหม และนายกฤติน สีสาวัน

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิโชค บัวเหม และนายกฤติน สีสาวัน นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ได้รับเกียรติบัตร เป็นนักศึกษาดีเด่น ในโครงการอัตลักษณา ภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 17 ใน วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้ามาร์เกตวิลเลจ หัวหิน

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ได้รับเกียรติบัตร เป็นบุคลากรทางการศึกษา สายวิชาการดีเด่น ในโครงการอัตลักษณา ภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 17 ใน วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้ามาร์เกตวิลเลจ หัวหิน

8
รู้จักเว็บนี้ได้อย่างไร ?