คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรทางน้ำ สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

ข่าว & กิจกรรม & ทุนการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง จัด“โครงการเปิดโลกความรู้ทางวิทยาศาสตร์การประมง”

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง จัด“โครงการเปิดโลกความรู้ทางวิทยาศาสตร์การประมง” ในวันที่ 26 มิ.ย.2567  ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมการปล่อยปูและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ณ เขาตะเกียบ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี ช่วงบ่าย คณาจารย์ได้มีการแนะนำหลักสูตร แผนการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีพี่วิทยากรภายนอกมาพูดเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ และรุ่นพี่แนะนำการเรียนกับน้องๆ ปี 1 

เว็บไซต์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เว็บไซต์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สืบค้นได้ด้วย    https://asat.su.ac.th/

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้จัด “โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง (ทัศนศึกษา)” ประจำปีการศึกษา 2566

หหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้จัด “โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง (ทัศนศึกษา)” ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 (1) ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (2) สายลมฟาร์ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ (3) ธนาคารปูม้าบ้านหนองข้าวเหนียว อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้นปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จ. สมุทรปราการ ชั้นปีที่ 3 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านวิชาการด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรจึงได้เล็งเห็นถึงองค์ความรู้ด้านวิชาการจากธนาคารปูม้าฯ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การอนุบาลลูกปูม้า การปล่อยคืนลูกปูม้าสู่ธรรมชาติ ความรู้ด้านเครื่องมือประมง เทคโนโลยีการประมง เรือประมง และสมุทรศาสตร์ การจัดการแสดงสัตว์น้ำและการจัดการแสดงพรรณสัตว์น้ำ เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพรรณสัตว์น้ำ เป็นการเตรียมพร้อมของนักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพลเมืองโลก (Global citizen)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 15-16 ก.พ. 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้ส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ปี 3 เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 9 @ ม.อ.ปัตตานี สาขาประมง ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 1) นายธนาวุฒิ นาคเขียว ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย ระดับดี 2) นายธนากร เอกวัตร ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดี 3) น.ส.กฤษณา สังสาหร่าย ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น หลักสูตรฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 3 คน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

รางวัล

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ วันที่ 15-16 ก.พ. 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้ส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ปี 3 เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ครั้งที่ 9 @ ม.อ.ปัตตานี สาขาประมง ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 1) นายธนาวุฒิ นาคเขียว ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย ระดับดี 2) นายธนากร เอกวัตร ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดี 3) น.ส.กฤษณา สังสาหร่าย ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น หลักสูตรฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 3 คน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์ เนื่องในอากาสได้รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

ขขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์ เนื่องในอากาสได้รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 12 ตุลาคม 2566 "80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร”

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง และนักวิชาการประมง

ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “โครงการวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” จากคณะผู้วิจัยโครงการวิจัย เรื่อง “การขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน” โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัย  คือ อ.ดร. ภวพล คงชุม คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย  ผศ.ดร.อนวัช บุญญภักดี ผศ.ดร. สาวิกา กัลปพฤกษ์ อ.สรณฐ โชตินิพัทธ์ คุณพัชรินทร์ สายพัฒนะ โดยสำนักงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดโครงการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ดีเด่น (Research, Innovation and Creativity : RIC DAY ) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพออกสู่วงวิชาการ อย่างกว้างขวางและทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี  ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566...

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิโชค บัวเหม และนายกฤติน สีสาวัน

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิโชค บัวเหม และนายกฤติน สีสาวัน นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ได้รับเกียรติบัตร เป็นนักศึกษาดีเด่น ในโครงการอัตลักษณา ภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 17 ใน วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้ามาร์เกตวิลเลจ หัวหิน

9
รู้จักเว็บนี้ได้อย่างไร ?