การรับเข้าศึกษา

การรับเข้าศึกษา 2 วิธี ประกอบด้วย
1. ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System)
2. การรับตรงโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการทรัพยากรทางน้ำ สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์

ข่าว & กิจกรรม & ทุนการศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ นำเสนอสัมมนาในชั้นเรียน วันที่ 31 สิงหาคม 2566 (ค้นคว้าทางวิชาการ หาข้อมูล ฝึกเขียน เรียบเรียง เตรียมนำเสนอ) จนสำเร็จ (สัมมนาพาเพลิน)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ นำเสนอสัมมนาในชั้นเรียน วันที่ 31 สิงหาคม 2566 (ค้นคว้าทางวิชาการ หาข้อมูล ฝึกเขียน เรียบเรียง เตรียมนำเสนอ) จนสำเร็จ (สัมมนาพาเพลิน) [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/03/701943662.065776.mp4" /]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ เตรียมตัวเป็นว่าที่บัณฑิตป้ายแดง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ เตรียมตัวเป็นว่าที่บัณฑิตป้ายแดง

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ แซ่โต่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ แซ่โต่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 (การประกวดปลาหมอสี รุ่น Flowerhorn 6-7.5นิ้ว ในงานประกวดปลาหมอครอสบรีดสวยงาม ครั้งที่ 11) ณ ตลาดกลางปลาสวยงามฟิชวิลเลจ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/03/701772855.832017.mp4" /]

กิจกรรมแข่งกีฬาทักษะ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

กิจกรรมแข่งกีฬาทักษะ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 (มีนักศึกษาปีชั้นปีที่1-3 เข้าร่วมแข่งขันแพ็คถุงปลา เพื่อหาตัวแทนนักศึกษาไปแข่งกีฬาทักษะ 4 จอบ ณ ม.ขอนแก่น) ทีมที่ได้ที่ 1 ได้แก่ น.ส. ชญานิศ มั่นสลุง นายสิทธิโชค บัวเหม และ นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐ ทีมที่ได้ที่ 2 ได้แก่ นายธนาวุฒิ นาคเขียว น.ส.กฤษณา สังหร่าย และ น.ส.ปัญญารัตน์อาชีวะ  ประดิษฐ์ [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/03/กิจกรรมแข่งกีฬาทักษะ-ณ-วันที่-10-มีนาคม-2566-1.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/03/กิจกรรมแข่งกีฬาทักษะ-ณ-วันที่-10-มีนาคม-2566.02-2.mp4" /]

7
รู้จักเว็บนี้ได้อย่างไร ?