ผศ.ดร. แก้วตา ลิ้มเฮง

ผศ.ดร.แก้วตา ลิ้มเฮง

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553)
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548)
 • วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)

สังกัด

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

 1. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคขี้ขาวในฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2555 ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร (หัวหน้าโครงการ แก้วตา ลิ้มเฮง สัดส่วนงานวิจัย 100% งบประมาณ 100,000 บาท)
 2. โครงการวิจัยเรื่อง คุณภาพทางจุลินทรีย์ของหอยแครงจากแหล่งเลี้ยงในจังหวัดเพชรบุรีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2558 ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ร่วมโครงการวิจัย แก้วตา ลิ้มเฮง สัดส่วนงานวิจัย 30% งบประมาณ 100,000 บาท)
 3. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการเสริมวิตามินซีในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายและระบบภูมิคุ้มกันในการเลี้ยงปลาอีกงเชิงพาณิชย์ (หัวหน้าโครงการ แก้วตา ลิ้มเฮง – ทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559) จำนวน 100,000 บาท สัดส่วนงานวิจัย 100%
 4. โครงการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้น้ำหมักสับปะรดต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ร่วมโครงการวิจัย แก้วตา ลิ้มเฮง สัดส่วนงานวิจัย 50% งบประมาณ 100,000 บาท)
 5. โครงการวิจัยเรื่อง การใช้หญ้าเนเปียร์ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาอีกงเชิงพาณิชย์ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2561 งบประมาณ 162,100 บาท ศิลปากร (หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร. แก้วตา ลิ้มเฮง สัดส่วนงานวิจัย 40%)
 6. โครงการวิจัย เรื่อง “การใช้หญ้าเนเปียร์ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาสลิดเชิงพาณิชย์” งบประมาณทั้งโครงการ 170,000 บาท (หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร. แก้วตา ลิ้มเฮง สัดส่วนงานวิจัย 50%)
 7. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาคุณภาพดินตะกอนและกักเก็บคาร์บอนในบ่อดิน: กรณีศึกษาการเลี้ยงปลาช่อน จังหวัดเพชรบุรี” ทุนวิจัยจากคณะสัตวศาสตร์ฯ ‘งบประมาร 50,000 บาท (หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์ 60% ผศ. ดร.แก้วตา ลิ้มเฮง 20% นางสาวพัชรินทร์ สายพัฒนะ 20% ) ตุลาคม 2562-กันยายน 2563
 8. โครงการวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) โครงการเทคโนโลยีสาหร่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (โครงการหลัก) แผนงานวิจัยย่อ “โครงการวิจัยและพัฒนาแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกกุ้งขาว” (สุพรรษา ขันธโสภาหัวหน้าโครงการ 35% รุ่งนภา กันพร้อม
  ผู้ประสานงาน 5% แก้วตา ลิ้มเฮง 20% สายัณห์ นันชะนะ 25% นารินทร์ จันทร์สว่าง 5% นวลจันทร์ ใจใสร่วม 5% ปกฉัตร กุศลกรรมบถ 5%) โครงการต่อเนื่อง 3 ปี งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561-2563 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2564)
 9. โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยพัฒนาต้นแบบระบบอควาโปนิกส์อัจฉริยะร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพในการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์เพื่อระบบการเกษตรแบบยั่งยืน งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร (หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์สาธิต บุญน้อม สัดส่วนงานวิจัย 40% ผศ.ดร แก้วตา ลิ้มเฮง สัดส่วนงานวิจัย 30% และ ผศ.ดร. เสาวภา เขียนงาม สัดส่วนงานวิจัย 30%) งบประมาณ 300,000 บาท
 10. โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อระบบการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยการคัดแยกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการบำบัดน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร (หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร. เสาวภา เขียนงาม สัดส่วนงานวิจัย 40% ผศ.ดร แก้วตา ลิ้มเฮง สัดส่วนงานวิจัย 30% และ อาจารย์สาธิต บุญน้อม สัดส่วนงานวิจัย 30%) งบประมาณ 300,000 บาท

วิดีโอ เพาะฟักลูกกุ้งก้ามกรามที่ฟาร์มคณะฯ