อ.ดร. ภวพล คงชุม

ดร. ภวพล คงชุม

Pawapol Kongchum, Ph.D.

สถานที่ติดต่อ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 032-594037, 032 899 686 ต่อ 311045
อีเมล kongchum_p@silpakorn.edu; kongchum_p@su.ac.th

การศึกษา

 • Ph.D. (Fisheries and wildlife sciences) Virginia Tech, USA (2010)
 • M.S. (Aquaculture) Central Luzon State University, Philippines (1999)
 • วท.บ. (ประมง) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2535)

สาขาการวิจัยที่สนใจ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พันธุศาสตร์และชีววิทยาของสัตว์น้ำ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

การขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน (แหล่งทุน : วช., หัวหน้าโครงการ)

การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารปูม้าชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ การวิจัยประเมินปริมาณปูม้าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) การประเมินความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์น้ำชายฝั่ง การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ชุมชนประมงชายฝั่ง และการสร้างเครือข่ายธนาคารปูม้าและพัฒนาศักยภาพของธนาคารปูม้า

การศึกษาปลาอกแลที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนในเขตชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงบรูณาการอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาบ้านโตนดน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (แหล่งทุน : สวทช., ผู้ร่วมโครงการ)

การวิจัยศึกษาชีววิทยาของปลาอกแลในเขตชายฝั่งทะเลของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลาอกแลให้เหมาะสมกับกำลังผลิตตามธรรมชาติ และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนด้านการสร้างอาชีพ และการเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การศึกษาทรัพยากรปลาในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อการอนุรักษ์และสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติสู่การเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (แหล่งทุน :  สำนักงาน กปร., ผู้ร่วมโครงการ)

การวิจัยศึกษาความหลากหลากชนิด ความชุกชุม และการแพร่กระจายของทรัพยากรปลาในลุ่มน้ำในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรปลาท้องถิ่น และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ

ผลงานวิจัย

 • Kongchum, P., Chimtong, S. and Prapaiwong, N. 2021. Association between single nucleotide polymorphisms of nLvALF1 and PEN2-1 genes and resistance to Vibrio parahaemolyticus in the Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei. Aquaculture and Fisheries. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aaf.2021.08.003.
 • Kongchum P., Chimtong S., Chareansak N. and Subprasert P. 2016. International Conference on Inventions & Innovations for Sustainable Agriculture 2016. Effect of green tea extract on Vibrio parahaemolyticus inhibition in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) postlarvae. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 11: 117-124.
 • Ruamthum W. and Kongchum P. 2016. Effect of Mancozeb on Acetylcholinesterase, Carboxylesterase and Glutathione S-Transferase Activities in Liver of East Asian Bullfrog (Hoplobatrachus rugulosus) Tadpole. Thai Journal of Toxicology Abstracts and Proceedings (The 7th National Conference in Toxicology), 2: 84-91.
 • Kongchum, P., Hallerman, E. M., Palti, Y., David, L. and Hulata, G. 2011. Candidate gene markers for selective breeding of CyHV-3-resistant carp, koi. Global Aquaculture Advocate, March/April 2011: 78-79.
 • Kongchum, P., Sandel, E., Lutzky, S., Hallerman, E. M., Hulata, G., David, L. and Palti, Y. 2011. Association between IL-10a single nucleotide polymorphisms and resistance to cyprinid herpesvirus-3 infection in common carp (Cyprinus carpio). Aquaculture, 315: 417-421.
 • Kongchum, P., Hallerman, E.M., Hulata, G., David, L. and Palti, Y. 2011. Molecular cloning, characterization and expression analysis of TLR9, MyD88 and TRAF6 genes in common carp (Cyprinus carpio). Fish & Shellfish Immunology, 30: 361-371.
 • Kongchum, P., Palti, Y., Hallerman, E.M., Hulata, G. and David, L. 2010. SNP discovery and development of genetic markers for mapping innate immune response genes in common carp (Cyprinus carpio). Fish & Shellfish Immunology, 29: 356-361.
 • Kongchum, P., Rexroad III, C.E., Hallerman, E.M., David, L. and Palti, Y. 2009. Single nucleotide polymorphism identification, genetic mapping and tissue expression of the rainbow trout TLR9 gene. Animal Genetics, 40: 1001.