แนะแนวหลักสูตร วิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนบางสะพานวิทยา