Silpakorn Summer School 2023


Silpakorn Summer School 2023

Silpakorn Summer School 2023

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง จัด Workshop การเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาในแหล่งน้ำเบื้องต้นและคุณภาพน้ำในระบบอควาโปนิกส์แก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการจาก 5 มหาวิทยาลัย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน รวมนักศึกษาต่างชาติ 59 คน