ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)