ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS)


ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS)

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 2 โควตา (หน้า 57)

และนักเรียนสามารถยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

ตามทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/