ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสาวภา งามเขียน และทีมวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสาวภา งามเขียน และทีมวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. เสาวภา เขียนงาม และทีมวิจัยทุกท่าน

ที่ได้รับรางวัลในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 20-21 ..2566


รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ระดับดีเด่น
เรื่อง “การจัดการคุณภาพตัวอย่างน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงปลานิลโดยใช้ Bradyrhizobium sp. NS5-2”

คณะผู้วิจัย  เสาวภา เขียนงาม แก้วตา ลิ้มเฮง สาธิต บุญน้อม และ สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์