ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์

ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์

การศึกษา

  • ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2562)
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553)
  • วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550)

งานสอน

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

  1. การขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน (แหล่งทุน : วช., ผู้ร่วมโครงการ)
  2. การศึกษาปลาอกแลที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนในเขตชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงบรูณาการอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาบ้านโตนดน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (แหล่งทุน : สวทช., ผู้ร่วมโครงการ)
  1. การศึกษาทรัพยากรปลาในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อการอนุรักษ์และสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติสู่การเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (แหล่งทุน :สำนักงาน กปร., หัวหน้าโครงการ)

งานบริการวิชาการ

  1. โครงการ เทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์น้ำเพื่อการสร้างอาชีพ
  1. โครงการ การสร้างอาชีพจากเปลือกหอยแบบมืออาชีพ