แนะแนวหลักสูตร วิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนวังไกลกังวล