แนะแนวหลักสูตร วิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน