แนะแนวหลักสูตร วิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย