แนะแนวหลักสูตร วิทยาศาสตร์การประมง ณ โรงเรียนบ้านลาด