เรียนรู้ระบบอควาโปนิกส์ การเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืช


เรียนรู้ระบบอควาโปนิกส์ การเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืช

เรียนรู้ระบบอควาโปนิกส์ การเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืช 

รายวิชาชีพเลือก อควาโปนิกส์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน และการลงมือปฏิบัติจริงในการทำระบบอควาโปนิกส์ การเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืช ในวิชานี้เรามีการเลี้ยงปลานิลร่วมกับการปลูกผักสลัด