เรียนรู้การขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางสัตว์น้ำและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า


เรียนรู้การขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางสัตว์น้ำและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

เรียนรู้การขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางสัตว์น้ำและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

รายวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฯ มีการฝึกทักษะของนักศึกษา เรียนรู้ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางประมง พร้อมทั้งเรียนรู้การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าทางด้านจุลชีววิทยา