เรียนรู้การขั้นตอนการทำแหนมปลา


เรียนรู้การขั้นตอนการทำแหนมปลา

เรียนรู้การขั้นตอนการทำแหนมปลา

รายวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฯ มีการฝึกทักษะของนักศึกษา เรียนรู้ขั้นตอนการทำแหนมปลา พร้อมทั้งเรียนรู้การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าทางด้านจุลชีววิทยา