เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืชด้วยระบบอควาโปนิกส์”


เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืชด้วยระบบอควาโปนิกส์”

เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

“โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืชด้วยระบบอควาโปนิกส์”

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 10.00 น. อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี แผนกวิชาประมง จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน “โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืชด้วยระบบอควาโปนิกส์” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยมีอาจารย์สาธิต บุญน้อม พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำเยี่ยมโครงการ