อควาโปนิกส์ (Aquaponics)


อควาโปนิกส์ (Aquaponics)

อควาโปนิกส์ (Aquaponics)

ในรายวิชาอควาโปนิกส์ หลังจากผ่านไป 3-4 สัปดาห์ ผักสลัดที่เลี้ยงร่วมกับระบบเลี้ยงปลาก็ใกล้เก็บขายได้แล้วจากฝีมือของนักศึกษาในรายวิชา