หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้จัด “โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง (ทัศนศึกษา)” ประจำปีการศึกษา 2566


หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้จัด “โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง (ทัศนศึกษา)” ประจำปีการศึกษา 2566

หหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้จัด “โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง (ทัศนศึกษา)” ประจำปีการศึกษา 2566

ชั้นปีที่ 1
(1) ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(2) สายลมฟาร์ม จ.ประจวบคีรีขันธ์
(3) ธนาคารปูม้าบ้านหนองข้าวเหนียว อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชั้นปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จ. สมุทรปราการ

ชั้นปีที่ 3 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านวิชาการด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรจึงได้เล็งเห็นถึงองค์ความรู้ด้านวิชาการจากธนาคารปูม้าฯ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การอนุบาลลูกปูม้า การปล่อยคืนลูกปูม้าสู่ธรรมชาติ ความรู้ด้านเครื่องมือประมง เทคโนโลยีการประมง เรือประมง และสมุทรศาสตร์ การจัดการแสดงสัตว์น้ำและการจัดการแสดงพรรณสัตว์น้ำ เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพรรณสัตว์น้ำ เป็นการเตรียมพร้อมของนักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพลเมืองโลก (Global citizen)