สหกิจศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based Learning) อย่างเป็นระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนของหลักสูตรฯ จึงมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการแบบเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานในสถานประกอบการหรือองค์กรนั้น

พี่ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2567

นายพีรวัส พุดไทย พี่ปี 3 ฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมากจากพระราชดำ จังหวัดจันทบุรี พี่ๆ ได้เรียนรู้การปฏิบัติงาน

 • การฝึกปฏิบัติงาน ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง (ดูแลพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ลูกวัยอ่อน เช่น ปลากะพง ปลาการ์ตูน กุ้งทะเล ปูทะเล หอยทะเล)
 • การบรรจุพันธุ์ลูกปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ
 • สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานของพี่พีรวัสในครั้งนี้
  – ได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงจากสถานที่ทำงานจริง ได้นำความรู้จากการเรียนมาสู่การปฏิบัติงานในสถานที่จริง รับรู้ระบบการทำงานที่มีขั้นตอน แบบแผน ทำให้มีความรู้และความอดทน มีความรับผิดชอบ

นางสาวพัชรพร ทันบุตร และ นายชาคริต โพธิ์รักษา พี่ปี 3  ฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร พี่ๆ ได้เรียนรู้การปฏิบัติงาน

 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
 • การเตรียมอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
 • การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

พี่ปี 3 นางสาวปวันรัตน์ จันทะมาต และ นางสาวปัญญารัตน์ อาชีวะประดิษฐ ฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา พี่ๆ ได้เรียนรู้การปฏิบัติงาน

 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
 • การเลี้ยงปลาสวยงาม
 • การบรรจุลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

พี่ปี 3 นางสาวปริชาติ พงศาปาน  ฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ พี่ๆ ได้เรียนรู้การปฏิบัติงาน

 1. การเพาะเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ ปลาเก๋ามุก
 2. การทำเหยื่อปลาบด การคัดขนาดปลาเก๋ามุกและปลากะพงขาว
 • การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ปลาการ์ตูน 
 • การตรวจเชื้อวิบริโอ

 

พี่ปี 3  นายณพล บุญศรี นางสาวกฤษณา สังหร่าย นายธนากร เอกวัตร ฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี  พี่ๆ ได้เรียนรู้การปฏิบัติงาน

 • การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ การเตรียมบ่อ
 •  การฉีดฮอร์โมนปลา การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ การอนุบาลลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน

พี่ปี 3 นายสัณหณัฐ แจ่มแจ้ง  ฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น 1 เดือน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี พี่ๆ ได้เรียนรู้การปฏิบัติงาน

 • การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ การเตรียมบ่อ การอนุบาลลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน

พี่ปี 3 นายธนาวุฒิ นาคเขียว ฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี พี่ๆ ได้เรียนรู้การปฏิบัติงาน

 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงกุ้ง ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เก็บตัวอย่างน้ำชายฝั่ง

สถานที่ฝึกสหกิจ เทอมปลาย ปี 2566 ของพี่ ๆ ชั้นปี 4

คณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้นิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งแบบ Online และ Onsite กับสถานประกอบการ

บริษัทสยามโค่ย จำกัด (กรุงเทพฯ),บริษัทเอเชี่ยนฟีด จำกัด (เพชรบุรี), ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี, บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (พื้นที่จังหวัดตราด เพชรบุรี และนครปฐม), ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ภูเก็ต), Department of Aquaculture at National Pintung University of Science and technology (NPUST) Taiwan, Aquaculture Zone, Charoen Pokphand Foods Public Company in Philippines

ต้องขอขอบพระคุณสถานประกอบการทุกที่ที่ได้รับนักศึกษาเข้าไปศึกษาเรียนรู้งาน การปฏิบัติงานจริงเป็นระยะเวลา 4 เดือน เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานให้แก่นักศึกษา

Charoen Pokphand Foods (ฟิลิปปินส์)

– ปฏิบัติงานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง การตรวจวัดคุณภาพน้ำ การให้อาหาร การจัดการระบบการเลี้ยง ฯลฯ

Department of Aquaculture in NPUST (ไต้หวัน)

– ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ National Pingtung University of Science and Technology การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปฏิบัติการด้านอาหารสัตว์น้ำ ฯลฯ

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มหาชน (ตราด เพชรบุรี และนครปฐม)

-โรงเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งทะเล เจอาร์ ปฏิบัติงานอนุบาลลูกกุ้ง การเตรียมอาหารธรรมชาติ การฆ่าเชื้อในน้ำ อนุบาลลูกกุ้ง ระบบการจัดการในโรงเพาะฟัก

บริษัทเอเชี่ยนฟีด จำกัด (เพชรบุรี)

-ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ มาตรฐานอาหารสัตว์น้ำ ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ

บริษัทสยามโค่ย (กรุงเทพฯ)

-ธุรกิจจำหน่ายปลาสวยงาม การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การให้อาหาร อุปกรณ์การเลี้ยง และระบบการเลี้ยงปลาสวยงาม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การให้อาหารสัตว์น้ำ การอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ระบบการจัดการโรงเพาะฟักและบ่อเลี้ยง

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ภูเก็ต

-สำรวจ วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ประเมินสภาวะทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ขยายพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ เก็บตัวอย่างทรัพยากรสัตว์น้ำและพืชทะเลเพื่อการเรียนรู้ วิจัย เป็นต้น

สถานที่ฝึกสหกิจหรือสถานประกอบการ เทอมปลาย ปี 2565

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง

บริษัท สยามโค่ย กรุงเทพฯ

บริษัทเอเซี่ยนฟีด จำกัด จ.เพชรบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มยี่สาร จ.สมุทรสงคราม

สถานที่ฝึกสหกิจหรือสถานประกอบการ เทอมปลาย ปี 2564

อำไพฟาร์มรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อันดามันนางหงษ์ฟาร์มกุ้งระนอง จังหวัดระนอง

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มะปรางหางนกยูงฟาร์ม จังหวัดนครปฐม

ฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้ง All Shimp (บริษัท ออลชริมพ์ จำกัด) จังหวัดเพชรบุรี

บริษัท ไทยเฉียนหวู่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

บริษัท สยามโค่ย กรุงเทพฯ

สหกิจต่างประเทศ

Southeast Asian Fisheries Development Center: SEAFDEC

NPUST Taiwan

CP Philippines

นิเทศสหกิจศึกษา