สหกิจศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง จัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based Learning) อย่างเป็นระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนของหลักสูตรฯ จึงมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการแบบเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานในสถานประกอบการหรือองค์กรนั้น

สถานที่ฝึกสหกิจหรือสถานประกอบการ เทอมปลาย ปี 2565

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง

บริษัท สยามโค่ย กรุงเทพฯ

บริษัทเอเซี่ยนฟีด จำกัด จ.เพชรบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มยี่สาร จ.สมุทรสงคราม

สถานที่ฝึกสหกิจหรือสถานประกอบการ เทอมปลาย ปี 2564

อำไพฟาร์มรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อันดามันนางหงษ์ฟาร์มกุ้งระนอง จังหวัดระนอง

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มะปรางหางนกยูงฟาร์ม จังหวัดนครปฐม

ฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้ง All Shimp (บริษัท ออลชริมพ์ จำกัด) จังหวัดเพชรบุรี

บริษัท ไทยเฉียนหวู่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

บริษัท สยามโค่ย กรุงเทพฯ

สหกิจต่างประเทศ

Southeast Asian Fisheries Development Center: SEAFDEC

NPUST Taiwan

CP Philippines

นิเทศสหกิจศึกษา