ศิษย์เก่า

ทำเนียบศิษย์เก่า

ชัยวัฒน์ บุญโพธิ์

นายชัยวัฒน์ บุญโพธิ์

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2556
รหัสนักศึกษา: 11500200
ASAT รุ่นที่: 7
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: พนักงานราชการ
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: กรมประมง
อีเมล:
Facebook:

ณัฐวลี ร้อยชั่ง

นางสาวณัฐวลี ร้อยชั่ง

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2555
รหัสนักศึกษา: 11510182
ASAT รุ่นที่: 8
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: พนักงานราชการ
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: ด่านตรวจประมงเพชรบุรี
อีเมล: cindylove.asat@gmail.com
Facebook: Nattawalee Roychang

รังสรรค์ ดวงแก้ว

ดร.รังสรรค์ ดวงแก้ว

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2555
รหัสนักศึกษา: 11510203
ASAT รุ่นที่: 8
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: ผู้ชำนาญการ
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
อีเมล: rungsun.dua@cpf.co.th
Facebook:

อภิชญา ดีนุสนธิ์

นางสาวอภิชญา ดีนุสนธิ์

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2559
รหัสนักศึกษา: 11530263
ASAT รุ่นที่: 10
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: พนักงานธุรการฝ่ายวิศวกรรม
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลนี จำกัด (มหาชน)
อีเมล: apichaya_ad@hotmail.com
Facebook: APICHAYA DEENUSON

สุวดี ประวาศวิล

นางสาวสุวดี ประวาศวิล

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2557
รหัสนักศึกษา: 11540303
ASAT รุ่นที่: 11
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการกลุ่มอำนวยการและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
อีเมล: Suwadee_eng@hotmail.com 
Facebook: Suwadee prawadwin

บุษกร ล้วนศิริ

นางสาวบุษกร ล้วนศิริ

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2558
รหัสนักศึกษา: 11540263
ASAT รุ่นที่: 11
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: เลขานุการ ฝ่ายขายและบริการ
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด
อีเมล: kiddodi_sa_ii@hotmail.com
Facebook: zine Lounsiri

พุฒิพงศ์ คงสัตย์

นายพุฒิพงศ์ คงสัตย์

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2557
รหัสนักศึกษา: 11540275
ASAT รุ่นที่: 11
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: ผู้จัดการสาขา
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป
อีเมล: Puttipong_1993@hotmail.com
Facebook: PUTTIPONG JO

ชลธิชา คำอยู่

นางสาวชลธิชา คำอยู่

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2557
รหัสนักศึกษา: 11540237
ASAT รุ่นที่: 11
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: กรมประมง
อีเมล: chonticha.dof@gmail.com
Facebook: Chonticha Khamyu

จุฑารัตน์ หิรัญวัฒนสุข

นางสาวจุฑารัตน์ หิรัญวัฒนสุข

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2557
รหัสนักศึกษา:
ASAT รุ่นที่: 11
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
อีเมล: Jutarat.porpa@gmail.com
Facebook: Jutarat Hs

รรินทร์มาศ กรีเทพ

นางสาวรรินทร์มาศ กรีเทพ

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2559
รหัสนักศึกษา: 11550201
ASAT รุ่นที่: 12
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง:นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: กรมประมง
อีเมล: raringreethape@gmail.com 
Facebook: Praew greethape

user

นางสาวสราลี จันทร์แจ่มใส

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2559
รหัสนักศึกษา: 11550209
ASAT รุ่นที่: 12
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: QA
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: บริษัท อิจเทคค์ฟีด จำกัด
อีเมล: Proud4btn@gmail.com
Facebook: Saralee Chanchamsai

ศรัณยิกา วิชัยดิษฐ์

นางสาวศรัณยิกา วิชัยดิษฐ์

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2559
รหัสนักศึกษา: 11560167
ASAT รุ่นที่: 13
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด
อีเมล:
Facebook: Saranyika vichaidit

กิตติมา ศรศิลป์ชัย

นางสาวกิตติมา ศรศิลป์ชัย

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2559
รหัสนักศึกษา: 11560136
ASAT รุ่นที่: 13
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: ผู้ชำนาญการระดับ 4 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีและจุลชีววิทยา
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: บริษัทอินเทคค์ฟีดด์
อีเมล: gale.kittima@gmail.com
Facebook: Kittima Sonsinchai

Untitled-5

นางสาวกัญญาณัฐ พรมนัส

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2560
รหัสนักศึกษา: 11570313
ASAT รุ่นที่: 14
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง:เจ้าของธุรกิจ
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: Suri gyoza nangrong
อีเมล:  Kanyanat135@gmail.com
Facebook: Sept meeting

ศศิวิมล พลลาพ

นางสาวศศิวิมล พลลาพ

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2561
รหัสนักศึกษา: 11570354
ASAT รุ่นที่: 14
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: บจก.เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี(ไทยแลนด์)
อีเมล: phonlapsasi@gmail.com
Facebook:

สุวภัทร ฉวีวงศ์

นางสาวณัฐนรี สมุทรศรี

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2561
รหัสนักศึกษา: 11570327
ASAT รุ่นที่: 14
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง:อัตราจ้างโรงเรียน
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
อีเมล: buile121138@gmail.com
Facebook:

วิยะดา โมทะนา

นางสาววิยะดา โมทะนา

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2562
รหัสนักศึกษา: 11580211
ASAT รุ่นที่: 15
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง:บาริสต้า

ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: บริษัทชิเซ็นทรัน จำกัด
อีเมล: Wiyada.595@gmail.com
Facebook: Nuwi Nuwi wiyada

สุวภัทร ฉวีวงศ์

นางสาวสุวภัทร ฉวีวงศ์

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2561
รหัสนักศึกษา: 11580221
ASAT รุ่นที่: 15
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง: พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด
อีเมล: opohippal@gmail.com
Facebook: opo hippal

ธนกร กุ้ยอ่อน

นายธนกร กุ้ยอ่อน

ปีที่สำเร็จการศึกษา: 2563
รหัสนักศึกษา: 11600081
ASAT รุ่นที่: 21
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง:นักวิชาการ
ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว: CPF
อีเมล:  bbtan321@gmail.com
Facebook: Thanakorn Kui-on

ศิษย์เก่าดีเด่น (เร็ว ๆ นี้)