ฝึกทักษะการลากอวน


ฝึกทักษะการลากอวน

ฝึกทักษะการลากอวน

ในรายวิชาปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ มีการฝึกทักษะ เรียนรู้วิธีการลากอวนสัตว์น้ำ