ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2567 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2567 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจาปีการศึกษา 2567

รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2