ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง