ปฏิบัติการวิชาอควาโปนิกส์ (Aquaponics) การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก


ปฏิบัติการวิชาอควาโปนิกส์ (Aquaponics) การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก

ปฏิบัติการวิชาอควาโปนิกส์ (Aquaponics) การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก

นักศึกษาเรียนรู้การเพาะกล้าผักสลัด กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ย้ายลงวัสดุปลูก ย้ายไปโรงเรือนระบบอควาโปนิกส์

Aquaponics การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ คือการรวมระบบของการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าด้วยกัน การใช้ระบบน้ำหมุนเวียน เอาของเสียจากระบบหนึ่งไปเป็นของดีของอีกระบบหนึ่ง โดยเลียนแบบการพึ่งพาอาศัยกันและเกื้อกูนของธรรมชาติ ระบบนี้จะมีการหมุนเวียนน้ำเลี้ยงปลาที่มีเศษอาหารปลาและของเสียจากปลา ไปผ่านกระบวนการกรองทางชีวภาพ ก่อนส่งน้ำไปใช้ในการปลูกพืชไร้ดิน พืชจะสามารถดึงไนเตรทในน้ำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโด ระบบนี้จึงเป็นระบบบำบัดน้ำหมุนเวียน ทำให้ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำเพิ่มผลผลิตอาหาร ปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าผลผลิต