ปฏิบัติการวิชาปลาสวยงาม


ปฏิบัติการวิชาปลาสวยงาม

ปฏิบัติการวิชาปลาสวยงาม

เรียนรู้การการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การเตรียมบ่อ ระบบการจัดการ การเพาะฟัก การอนุบาลปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ