ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร


ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร

         เรียนรู้การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในรูปแบบต่าง ๆ  และเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique)