บริษัทอีเอสวี วิจัยและพัฒนา จำกัด ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยที่ให้ทุนสนับสนุนกับอาจารย์ในหลักสูตรฯ


บริษัทอีเอสวี วิจัยและพัฒนา จำกัด ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยที่ให้ทุนสนับสนุนกับอาจารย์ในหลักสูตรฯ

บริษัทอีเอสวี วิจัยและพัฒนา จำกัด ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยที่ให้ทุนสนับสนุนกับอาจารย์ในหลักสูตรฯ

1) คุณสมเกียรติ เวชการ (ผู้อำนวยการสายงานวิจัยและพัฒนา)

2) คุณโสพิศ วิชาคุณ (หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์ใหม่)

3) คุณพอพรรณ แผ่วตะคุ (นักวิจัย)

4) คุณกันตภูมิ บุญประเสริฐโพธิ์ (ฝ่ายจัดซื้อ)

เดินทางมาดูความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ ที่ให้ทุนสนับสนุน  โดยมีหัวหน้าโครงการ คือ ผศ.ดร.แก้วตา ลิ้มเฮง ผู้ร่วมวิจัย อ.สาธิต บุญน้อม และ ผศ.ดร.เสาวภา เขียนงาม อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร เพชรบุรี

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติของคณะฯ และส่วนของฟาร์มสัตว์น้ำที่เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้