นักศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Open house 5 พฤศจิกายน 2565

Open house 12 ตุลาคม 2565 [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/689665569.062577.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/689665568.712408.mp4" /]   [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/689665569.716275.mp4" /]

Open house 12 ตุลาคม 2565

Open house 12 ตุลาคม 2565 [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/43789fa4-965c-483e-aef4-c16966e22e15.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/68bb82a9-6c0a-4e58-8221-a8f2a3bd44ea.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/858ee175-16b5-4913-9d9f-d2fcf242235e.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/5d29d037-39ec-4599-a791-3147256b224f.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/11/c788fbb5-dc66-4016-b950-ef8524e6298a.mp4" /]

ทัศนศึกษา วันที่ 21 ต.ค. 65

1. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 2. All Shrimp ฟาร์มกุ้ง ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 3. ธนาคารปูม้า 3 แห่ง (ชุมชนคลองวัว / ปูม้าและแพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย /หาดเจ้าสำราญ-แหลมผัก) ในจังหวัดเพชรบุรี 2565

กิจกรรมของนักศึกษา 2565

[video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/686408831.471070.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/686408828.896281.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/686408828.548292.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/686408828.377511.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/685182529.529251.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/685182528.316153.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/685182528.553977.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/686408829.365671.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/686408829.613327.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/686408829.492414.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/686408829.763927.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/686408441.973160.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/686408442.157893.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/687169269.250809.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/687169269.481868.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/687169268.877671.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/687169269.967930.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/687169270.239907.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/686982923.754402.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/687169269.758605.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2022/10/687169268_0.671210.mp4" /]