นักศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เว็บไซต์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เว็บไซต์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สืบค้นได้ด้วย    https://asat.su.ac.th/

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้จัด “โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง (ทัศนศึกษา)” ประจำปีการศึกษา 2566

หหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงได้จัด “โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง (ทัศนศึกษา)” ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1 (1) ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (2) สายลมฟาร์ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ (3) ธนาคารปูม้าบ้านหนองข้าวเหนียว อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้นปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จ. สมุทรปราการ ชั้นปีที่ 3 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงทางด้านวิชาการด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรจึงได้เล็งเห็นถึงองค์ความรู้ด้านวิชาการจากธนาคารปูม้าฯ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การอนุบาลลูกปูม้า การปล่อยคืนลูกปูม้าสู่ธรรมชาติ ความรู้ด้านเครื่องมือประมง เทคโนโลยีการประมง เรือประมง และสมุทรศาสตร์ การจัดการแสดงสัตว์น้ำและการจัดการแสดงพรรณสัตว์น้ำ เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพรรณสัตว์น้ำ เป็นการเตรียมพร้อมของนักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพลเมืองโลก (Global citizen)

การศึกษาพันธุ์ศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การศึกษาพันธุ์ศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปฏิบัตการการศึกษาพันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พันธุศาสตร์ของลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณของปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ หลักพื้นฐานของพันธุศาสตร์ประชากร การผสมพันธุ์เชิงคัดเลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณของสัตว์น้ำชนิดที่มีการเพาะเลี้ยง เครื่องหมายพันธุกรรมและการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมช่วยในการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ การจัดการชุดโครโมโซม การดัดแปลงพันธุกรรม

การศึกษาชีววิทยาของสัตว์น้ำ

การศึกษาชีววิทยาของสัตว์น้ำ   ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ยังสถานที่จริง ณ ธนาคารปูม้าปราณบุรี ชะอำ หัวหิน เพื่อศึกษาชีววิทยาของสัตว์น้ำ

จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร

จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร   ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ พันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านการก่อโรค จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ด้านการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม

การอบรม “การศึกษาปลากระดูกอ่อน” ฉลาม และกระเบน

การอบรม “การศึกษาปลากระดูกอ่อน” ฉลาม และกระเบน     (โดยวิทยากร คุณทัศพล กระจ่างดารา ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)   เรียนรู้การจำแนกชนิดปลาเบื้องต้น เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับปลากระดูกอ่อน การจำแนกในระดับ order และ family การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ฉลามและปลากระเบน ปฏิบัติการจำแนกชนิดฉลามและปลากระเบน [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2024/01/726377477.949877.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2024/01/726375594.645486.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2024/01/726375596.316839.mp4" /]

การบรรจุลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

การบรรจุลูกพันธุ์สัตว์น้ำ   รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการแบ่งกลุ่มฐานปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์การประมง โดยนักศึกษากลุ่มที่ 3 เรียนรู้พื้นฐานการบรรจุลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เรียนรู้ทั้งหลักการ ความสำคัญ และนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติในการแพ็คถุงปลาเป็นรายบุคคล [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/12/VDO-การฝึกแพ็คถุงปลา.mp4" /]

เรียนรู้ระบบอควาโปนิกส์ การเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืช

เรียนรู้ระบบอควาโปนิกส์ การเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืช  รายวิชาชีพเลือก อควาโปนิกส์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน และการลงมือปฏิบัติจริงในการทำระบบอควาโปนิกส์ การเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืช ในวิชานี้เรามีการเลี้ยงปลานิลร่วมกับการปลูกผักสลัด [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/12/VDO-Aquaponics.mp4" /]

กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ

อควาโปนิกส์ (Aquaponics)

อควาโปนิกส์ (Aquaponics) ในรายวิชาอควาโปนิกส์ หลังจากผ่านไป 3-4 สัปดาห์ ผักสลัดที่เลี้ยงร่วมกับระบบเลี้ยงปลาก็ใกล้เก็บขายได้แล้วจากฝีมือของนักศึกษาในรายวิชา

การฉีดฮอร์โมนปลา

การฉีดฮอร์โมนปลา ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติ วิธีการ การฉีดฮอร์โมนปลา

ระบบอควาโปนิกส์ การเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืช

ระบบอควาโปนิกส์ การเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืช    [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2024/01/VDO-การย้ายผักสลัด.mp4" /]

ปฏิบัติการวิชาปลาสวยงาม

ปฏิบัติการวิชาปลาสวยงาม เรียนรู้การการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การเตรียมบ่อ ระบบการจัดการ การเพาะฟัก การอนุบาลปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/12/ปฏิบัติการวิชาปลาสวยงาม.mp4" /]

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร          เรียนรู้การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในรูปแบบต่าง ๆ  และเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/12/ปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยา.mp4" /]

ปฏิบัติการวิชาอควาโปนิกส์ (Aquaponics) การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก

ปฏิบัติการวิชาอควาโปนิกส์ (Aquaponics) การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก นักศึกษาเรียนรู้การเพาะกล้าผักสลัด กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ย้ายลงวัสดุปลูก ย้ายไปโรงเรือนระบบอควาโปนิกส์ Aquaponics การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ คือการรวมระบบของการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าด้วยกัน การใช้ระบบน้ำหมุนเวียน เอาของเสียจากระบบหนึ่งไปเป็นของดีของอีกระบบหนึ่ง โดยเลียนแบบการพึ่งพาอาศัยกันและเกื้อกูนของธรรมชาติ ระบบนี้จะมีการหมุนเวียนน้ำเลี้ยงปลาที่มีเศษอาหารปลาและของเสียจากปลา ไปผ่านกระบวนการกรองทางชีวภาพ ก่อนส่งน้ำไปใช้ในการปลูกพืชไร้ดิน พืชจะสามารถดึงไนเตรทในน้ำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโด ระบบนี้จึงเป็นระบบบำบัดน้ำหมุนเวียน ทำให้ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำเพิ่มผลผลิตอาหาร ปลอดภัย และเพิ่มมูลค่าผลผลิต [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/12/ปฏิบัติการวิชาอควาโปนิกส์.mp4" /]

การเรียนรู้และทำกิจกรรมในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 1

หัวข้อ การเรียนรู้และทำกิจกรรมในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้แบ่งฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) การสำรวจทรัพยากรประมง - วิธีเก็บตัวอย่าง วัดขนาด คำนวณสถิติ ชีววิทยาประมงเบื้องต้น 2) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - เครื่องมือช่างเบื้องต้น ปั๊มน้ำ เครื่องให้อากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 3) ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/12/723961252.343683.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/12/723961252.627998.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/12/723961252.485876.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/12/723961252.199319.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/12/723961251.321139.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/12/723961251.744308.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/12/723961251.545478.mp4" /]

Senior Project (จุลนิพนธ์) พี่ปี 4 มีการศึกษาการอนุบาลหมึก

Senior Project  (จุลนิพนธ์) พี่ปี 4 มีการศึกษาการอนุบาลหมึก [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/09/หมึก.mp4" /]