นักศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การทำ Lab เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด บางเขน กทม.

การทำ Lab เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด บางเขน กทม./strong>

ศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ปทุมธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ปทุมธานี

กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ

Senior Project (จุลนิพนธ์) พี่ปี 4 มีการศึกษาการอนุบาลหมึก

Senior Project  (จุลนิพนธ์) พี่ปี 4 มีการศึกษาการอนุบาลหมึก [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/09/หมึก.mp4" /]

การเลี้ยงกุ้งขาวและการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม

การเลี้ยงกุ้งขาวและการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง มีการฝึกทักษะ เรียนรู้วิธีการเลี้ยงกุ้งขาว การเพาะฟักและการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/09/อนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม.mp4" /] [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/09/717041490.901594.mp4" /]

เรียนรู้การขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางสัตว์น้ำและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

เรียนรู้การขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางสัตว์น้ำและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า รายวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฯ มีการฝึกทักษะของนักศึกษา เรียนรู้ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางประมง พร้อมทั้งเรียนรู้การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าทางด้านจุลชีววิทยา

ฝึกทักษะการลากอวน

ฝึกทักษะการลากอวน ในรายวิชาปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ มีการฝึกทักษะ เรียนรู้วิธีการลากอวนสัตว์น้ำ [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/09/เรียนรู้ทักษะการลากอวน.mp4" /]

เรียนรู้การขั้นตอนการทำแหนมปลา

เรียนรู้การขั้นตอนการทำแหนมปลา รายวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฯ มีการฝึกทักษะของนักศึกษา เรียนรู้ขั้นตอนการทำแหนมปลา พร้อมทั้งเรียนรู้การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าทางด้านจุลชีววิทยา [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/09/เรียนรู้การทำแหนมปลา.mp4" /]

ปฎิบัติการชีววิทยาปลา 2

ปฎิบัติการชีววิทยาปลา 2 [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/02/ปฎิบัติการชีววิทยาปลา-2.mp4" /]

ปฎิบัติการชีววิทยาปลา 1

ปฎิบัติการชีววิทยาปลา 1 [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/02/ปฎิบัติการชีววิทยาปลา-1.mp4" /]

ปฏิบัติการเคาะปากปลานิล

ปฏิบัติการเคาะปากปลานิล [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/02/ปฏิบัติการเคาะปากปลานิล.mp4" /]