นักศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การทำ Lab เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด บางเขน กทม.

การทำ Lab เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด บางเขน กทม./strong>

ศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ปทุมธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ปทุมธานี

กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ

ปฎิบัติการชีววิทยาปลา 2

ปฎิบัติการชีววิทยาปลา 2 [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/02/ปฎิบัติการชีววิทยาปลา-2.mp4" /]

ปฎิบัติการชีววิทยาปลา 1

ปฎิบัติการชีววิทยาปลา 1 [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/02/ปฎิบัติการชีววิทยาปลา-1.mp4" /]

ปฏิบัติการเคาะปากปลานิล

ปฏิบัติการเคาะปากปลานิล [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/02/ปฏิบัติการเคาะปากปลานิล.mp4" /]

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/02/ปฏิบัติการจุลชีววิทยา.mp4" /]

ปฏิบัติการโรดสัตว์น้ำ (ย้อมแกรมแบคทีเรีย)

ปฏิบัติการโรดสัตว์น้ำ (ย้อมแกรมแบคทีเรีย) [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/02/ปฏิบัติการโรดสัตว์น้ำ-ย้อมแกรมแบคทีเรีย.mp4" /]

ปฏิบัติการเลี้ยงเชื้อรา (Fungi)

ปฏิบัติการโรดสัตว์น้ำ (ย้อมแกรมแบคทีเรีย) [video src="https://www.fishscisu.com/wp-content/uploads/2023/02/ปฏิบัติการเลี้ยงเชื้อรา-Fungi.mp4" /]