นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ นำเสนอสัมมนาในชั้นเรียน วันที่ 31 สิงหาคม 2566 (ค้นคว้าทางวิชาการ หาข้อมูล ฝึกเขียน เรียบเรียง เตรียมนำเสนอ) จนสำเร็จ (สัมมนาพาเพลิน)


นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ นำเสนอสัมมนาในชั้นเรียน วันที่ 31 สิงหาคม 2566 (ค้นคว้าทางวิชาการ หาข้อมูล ฝึกเขียน เรียบเรียง เตรียมนำเสนอ) จนสำเร็จ (สัมมนาพาเพลิน)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ นำเสนอสัมมนาในชั้นเรียน
วันที่ 31 สิงหาคม 2566
(ค้นคว้าทางวิชาการ หาข้อมูล ฝึกเขียน เรียบเรียง เตรียมนำเสนอ) จนสำเร็จ (สัมมนาพาเพลิน)