จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร


จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร

จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร  

ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ สารอาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์

พันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านการก่อโรค จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ด้านการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม