ขอแสดงความยินดี และนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา


ขอแสดงความยินดี และนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกรัตน์ คชรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง และนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปกร วันที่ 12 ตุลาคม 2566  “80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร”