ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์

Category: รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ได้รับเกียรติบัตร เป็นบุคลากรทางการศึกษา สายวิชาการดีเด่น

ในโครงการอัตลักษณา ภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ครั้งที่ 17

ใน วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้ามาร์เกตวิลเลจ หัวหิน