ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิโชค บัวเหม (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)


ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิโชค บัวเหม (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)

ขอแสดงความยินดีกับ

นายสิทธิโชค บัวเหม

(นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา)

ได้รับรางวัลผู้ใช้ห้องสมุดดีเด่น ประจําปี 2565 จากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในวันที่ 7 มีนาคม 2566