ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ แซ่โต่ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)


ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ แซ่โต่ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)

ขอแสดงความยินดีกับ

นายธนวัฒน์ แซ่โต่

(นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา)

ได้รับรางวัลพระจันทร์เพชร (รางวัลเกียรติคุณ ระดับดีเด่น) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร