ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรพร ทันบุตร (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรพร ทันบุตร (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวพัชรพร ทันบุตร

(นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา)

ได้รับรางวัลพระจันทร์เพชร (รางวัลเกียรติคุณ ระดับดีเด่น) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร