ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รังสรรค์ ดวงแก้ว


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รังสรรค์ ดวงแก้ว

ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2565

ประเภท ผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ

หลักสูตรวิทยาศสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

มหาวิทยาลัยศิลปากร