ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง และนักวิชาการประมง

Category: รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง และนักวิชาการประมง


ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “โครงการวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” จากคณะผู้วิจัยโครงการวิจัย เรื่อง “การขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน”

โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัย  คือ อ.ดร. ภวพล คงชุม คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย  ผศ.ดร.อนวัช บุญญภักดี ผศ.ดร. สาวิกา กัลปพฤกษ์ อ.สรณฐ โชตินิพัทธ์ คุณพัชรินทร์ สายพัฒนะ โดยสำนักงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดโครงการเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ดีเด่น (Research, Innovation and Creativity : RIC DAY ) ประจำปี 2566

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพออกสู่วงวิชาการ อย่างกว้างขวางและทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี  ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 16.00 – 20.00 น.ณ ชั้น 2 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม