กิจกรรม “น้อมวันทา พระคุณครู” คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2566