กิจกรรมในหน่วยเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืชด้วย ระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics)


กิจกรรมในหน่วยเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืชด้วย ระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics)

กิจกรรมในหน่วยเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืชด้วย
ระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics) และการเลี้ยงปลาดุก

ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ คณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง