กิจกรรมแข่งกีฬาทักษะ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566


กิจกรรมแข่งกีฬาทักษะ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

กิจกรรมแข่งกีฬาทักษะ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

(มีนักศึกษาปีชั้นปีที่1-3 เข้าร่วมแข่งขันแพ็คถุงปลา เพื่อหาตัวแทนนักศึกษาไปแข่งกีฬาทักษะ 4 จอบ ณ ม.ขอนแก่น)

ทีมที่ได้ที่ 1 ได้แก่ น.ส. ชญานิศ มั่นสลุง นายสิทธิโชค บัวเหม และ นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐ
ทีมที่ได้ที่ 2 ได้แก่ นายธนาวุฒิ นาคเขียว น.ส.กฤษณา สังหร่าย
และ น.ส.ปัญญารัตน์อาชีวะ  ประดิษฐ์