กิจกรรมของนักศึกษา 2565


กิจกรรมของนักศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม ASAT Sport Day 2565

ภาพกิจกรรมวิชาเรียนแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ภาพกิจกรรมวิชาเรียนอาหารสัตว์น้ำ

Tiktok-Fisheries