การเรียนรู้และทำกิจกรรมในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 1


การเรียนรู้และทำกิจกรรมในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 1

หัวข้อ การเรียนรู้และทำกิจกรรมในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้แบ่งฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้

1) การสำรวจทรัพยากรประมง – วิธีเก็บตัวอย่าง วัดขนาด คำนวณสถิติ ชีววิทยาประมงเบื้องต้น
2) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง – เครื่องมือช่างเบื้องต้น ปั๊มน้ำ เครื่องให้อากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
3) ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ – การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน