การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนในทะเล


การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนในทะเล

การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนในทะเล

รายวิชานิเวศวิทยาและระบบนิเวศทางน้ำ มีการพานักศึกษาไปเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน ณ สะพานปลาหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะห่างจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร) นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะ การปฏิบัติการในการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า plankton net (ถุงแพลงก์ตอน) และนำตัวอย่างกลับมาศึกษาชนิดและปริมาณในห้องปฏิบัติการต่อไป