การศึกษาพันธุ์ศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


การศึกษาพันธุ์ศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การศึกษาพันธุ์ศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปฏิบัตการการศึกษาพันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พันธุศาสตร์ของลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณของปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ หลักพื้นฐานของพันธุศาสตร์ประชากร การผสมพันธุ์เชิงคัดเลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณของสัตว์น้ำชนิดที่มีการเพาะเลี้ยง เครื่องหมายพันธุกรรมและการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมช่วยในการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์ การจัดการชุดโครโมโซม การดัดแปลงพันธุกรรม