การศึกษาชีววิทยาสัตว์น้ำ


การศึกษาชีววิทยาสัตว์น้ำ

การศึกษาชีววิทยาสัตว์น้ำ

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการแบ่งกลุ่มฐานปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์การประมง โดยนักศึกษากลุ่มที่ 1 ได้ไปลงพื้นที่สำรวจสัตว์น้ำที่ชาวประมงจับได้ ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และมีการไปเก็บข้อมูลสัตว์น้ำ ณ ธนาคารปูม้าปราณบุรี เพื่อนำข้อมูลมาศึกษาและวิเคราะห์ในด้านชีววิทยาสัตว์น้ำ