การศึกษาชีววิทยาของสัตว์น้ำ


การศึกษาชีววิทยาของสัตว์น้ำ

การศึกษาชีววิทยาของสัตว์น้ำ  

ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ยังสถานที่จริง ณ ธนาคารปูม้าปราณบุรี ชะอำ หัวหิน เพื่อศึกษาชีววิทยาของสัตว์น้ำ